• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Onze missie en visie

Missie (= waar staan we voor?)


De Burcht ziet zich geplaatst voor de mooie opdracht om kinderen te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun rol –nu en straks- in de samenleving. De bron waardoor we ons laten inspireren en waarop we telkens teruggrijpen, is de Bijbel als het woord van God. Het is altijd weer ons uitgangspunt bij het leven en werken met en voor elkaar. Het voorbeeld dat Jezus ons hierin geeft, motiveert ons in dit streven. In zeven kernthema's verwoorden we onze visie. Deze visie vormt de basis voor ons werken op De Burcht.

Visie (= waar gaan we voor?)

1.Op De Burcht draait alles om de ontwikkeling van kinderen
Geborgenheid is op De Burcht voor kinderen een belangrijke voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen. Hun ontplooiing krijgt onder meer gestalte in het samenwerkend leren en spelen. We houden daarbij rekening met wat kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben. Leraren sluiten op deze behoefte zoveel mogelijk aan. We investeren in de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Leraren hebben dan ook hoge verwachtingen van hen. Ze vinden persoonlijke en stimulerende contacten met kinderen belangrijk. De Burcht wil een school zijn waar kinderen gelukkig zijn en erbij horen.

2.Op De Burcht is elk kind uniek
Elk kind is een uniek schepsel van God en het ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. De Burcht biedt ruimte voor de verschillende manieren en niveaus van ontwikkelen en leren. Omdat we groepen van 25-30 leerlingen hebben, doen we dat binnen ons leerstofjaarklassensysteem, met oog voor het individuele kind. Daarbij leren kinderen samen te werken en rekening te houden met elkaar, ter voorbereiding op hun plaats in de maatschappij. We willen dat de talenten van onze leerlingen optimaal kunnen worden ontplooid en om die reden bieden we zoveel mogelijk passend onderwijs. Dit is afgestemd op de basisbehoeften en de specifieke onderwijsbehoeften van de kinderen.

3.Op De Burcht staan we voor kwaliteit
We streven op De Burcht naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Een erkend systeem van kwaliteitszorg controleert en waarborgt deze kwaliteit. Zowel leraren, leerlingen als ouders wordt regelmatig de mogelijkheid geboden de kwaliteit te beoordelen. Daarnaast rapporteren we alle partijen geregeld over de kwaliteit. De leerlingen worden systematisch -in overleg met leraren en ouders- gevolgd in hun ontwikkeling. Met een grondige analyse van toetsen maken we ons onderwijs effectiever en vergroten we de opbrengsten en de kwaliteit ervan.

4.Op De Burcht doet de leraar er toe
De leraar is op De Burcht van grote betekenis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Hij of zij doet er daadwerkelijk toe. Om die reden investeren we als school continu in de professionalisering van onze leraren. Ons personeel maakt zelf ook werk van 'een leven lang leren'. De leraar stuurt ons onderwijs en heeft daarbij de regie. Lesmethoden zijn daarbij een middel en geen doel. De leraar heeft kennis van de leerlijnen en tussendoelen. Hij of zij brengt deze met handelingsgericht werken in de praktijk. Uitgangspunt daarbij is: Wat heeft het kind nodig? De leraren zijn enthousiast en betrokken bij het onderwijs, de leerlingen en hun ouders.

5.Op de Burcht zorgen we voor een warm onthaal
Leerlingen, ouders en personeel lopen graag De Burcht binnen. We willen dat ze zich allemaal welkom voelen. Of ze nu komen om te leren, om te werken of om een bezoek te brengen. We voelen ons hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. De Burcht is een plek voor ontmoeting, waar we tijd maken voor elkaar en voor een gesprek. Iedereen die onze visie respecteert, is van harte welkom op onze school.

6.Op de Burcht zien we ouders als partners in de opvoeding en het onderwijs
Een goede band tussen de school en de ouders vinden wij van groot belang. Door de samenwerking tussen school en ouders vorm te geven, zorgen we er samen voor dat ieder kind zich kan ontwikkelen op de manier die het beste bij hem of haar past, zowel thuis als op school. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Onze school speelt een ondersteunende rol bij de opvoeding en weet zich in de eerste plaats verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Ouders helpen -daar waar mogelijk- aan mee. De contacten tussen school en ouders zijn doelmatig en vinden met regelmaat plaats. We streven een goede balans na tussen ouderparticipatie en de autonomie van de leraar.

7.Op de Burcht communiceren en werken wij op een respectvolle wijze
Wij vinden het belangrijk dat leraren, leerlingen en ouders op onze school op een respectvolle wijze met elkaar communiceren en samenwerken. We spreken elkaar open en eerlijk aan. Deze respectvolle houding uit zich ook hierin, dat iedereen zich op De Burcht aan gemaakte afspraken en regels houdt. Hoofdregel is dat we mét elkaar in plaats van óver elkaar spreken. We willen daarbij goed en actief naar elkaar luisteren. Op De Burcht zijn alle partijen gelijkwaardig. Leraren en leerlingen op De Burcht werken constructief samen en steunen elkaar. Wij werken in een positieve relatie in verbondenheid met onze visie. In onze samenwerking leren we met en van elkaar.