• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Veiligheid

School en Veiligheid is een belangrijk en nieuw thema in het onderwijs. Overheid en onderwijsinspectie focussen steeds meer op dit onderdeel. En terecht! Ook wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen bij en in onze school zich veilig en geborgen weten. Onze missie en visie spreekt er op drie verschillende plaatsen ook van:

  • Geborgenheid is op De Burcht voor kinderen een belangrijke voorwaarde om zich te kunnen ontwikkelen.
  • Leerlingen, ouders en personeel lopen graag De Burcht binnen. We willen dat ze zich allemaal welkom voelen.
  • Wij vinden het belangrijk dat leraren, leerlingen en ouders op onze school op een respectvolle wijze met elkaar communiceren en samenwerken.

 

Sinds mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze school hanteert daarvoor, net als alle scholen van CPOV, een privacy reglement:

Privacy Reglement CPOV - formele versie

Privacy Reglement CPOV - informele versie

 

Wij hebben een speciaal Protocol Veiligheid inclusief Sociale Veiligheid, dat informatie geeft over hoe wij op en rond de school alle zaken met betrekking tot veiligheid hebben geregeld: Protocol Veiligheid inclusief Sociale Veiligheid CBS De Burcht

Een ander belangrijk protocol betreft medische handelingen: Protocol medische handelingen ten aanzien van leerlingen CBS De Burcht

Jaarlijks checken wij onze veiligheid op een breed scala aan onderwerpen met ons kwaliteitssysteem WMK. 

 

Een vast aanspreekpunt: veiligheidscoördinator

Op onze school is iemand aangesteld die verantwoordelijk is en zich ook verantwoordelijk voelt voor het uitzetten en bewaken van het totale veiligheidsbeleid, de veiligheidscoördinator. Op De Burcht is dat de directeur.

Taken van de veiligheidscoördinator:

De taken van de veiligheidscoördinator liggen zowel op het gebied van fysieke als van sociale veiligheid. De functie en taken van een veiligheidscoördinator kunnen per school verschillen. De taken op De Burcht houden o.a. in:

• Het organiseren van inspecties.
• Het opstellen en oefenen van het ontruimingsplan.
• Het bijhouden/registeren van ongelukken.
• Het opstellen van een veiligheidsverslag.
• Inventariseren van de veiligheidsbeleving binnen de school.
• Maken van een stappenplan naar sociale veiligheid.
• Opstellen en naleven van regels voor het sociale verkeer op school.
• Terugdringen van agressie en geweld op school.
• Afsluiten van veiligheidsconvenanten.

Contact met de veiligheidscoördinator: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 555562

Een vast aanspreekpunt: aandachtsfunctionaris (of: anti-pestcoördinator)

Onze school heeft twee coördinatoren voor het pestbeleid. Op De Burcht zijn dat de leraren Esther Hardeman en Berna Bos. Zij coördineren het anti-pestbeleid en zijn aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Door één of twee personen verantwoordelijk te maken voor de coördinatie, kan het pesten en het voorkomen van pesten effectiever worden aangepakt. Het aanspreekpunt (veelal aandachtsfunctionaris genoemd) stelt zich de vraag: hoe zorg ik ervoor, dat onze school een steeds veiligere school wordt?

Taken van de aandachtsfunctionaris: 

De taken op De Burcht houden o.a. in:

• Zorgen voor bekendheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid (zorgen voor laagdrempeligheid)
• Het verhelderen van de taken van de aandachtsfunctionaris
• Het geven van mondelinge en schriftelijke informatie over aspecten met betrekking tot veiligheid
• Het (mede) opstellen van het veiligheidsplan
• Op de hoogte stellen (blijven) van actuele ontwikkelingen
• Het (mede) uitvoeren van het veiligheidsplan
• Het (mede) implementeren van verbeterpunten vanuit het veiligheidsplan
• Het functioneren als eerste aanspreekpunt bij pesten (eerste opvang – advies – verwijzing)
• Zorgdagen voor het breed oppakken van zaken die met pesten samenhangen
• Het analyseren van meetgegevens (van uitslagen van vragenlijsten)
• Het analyseren van de gegevens van het LVS voor de sociale ontwikkeling

De aandachtsfunctionaris zorgt ervoor, dat alle bij de school betrokkenen weten wie hij/zij is en wat hij/zij doet. Vervolgens is het van belang, dat de procedures helder zijn: wat moet ik doen als ik gepest wordt? Een derde aspect betreft het veiligheidsplan. Daarin gaat het om vragen als: hoe voorkomen we op school allerlei vormen van pesten en wat doen we om van onze school een steeds veiliger school te maken? En tenslotte: gelet op de taken van de aandachtsfunctionaris kan de vraag “hoe zorg ik ervoor, dat onze school een steeds veiligere school wordt” uitgebreid worden met vragen als: is onze school een veilige school? Hoe weet (meet) ik dat? Wat doe ik op basis van de bevindingen? En wie informeer ik over de uitkomsten van metingen, analyses en voorgenomen verbeterpunten?

Contact met de aandachtsfunctionaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 555562

 Anti-pest protocol CBS De Burcht

Om de sociale veiligheid te waarborgen organiseren we jaarlijks (voor leerlingen) of tweejaarlijks (voor personeelsleden en ouders) een onafhankelijk onderzoek: de Vragenlijst (Sociale) Veiligheid van WMK (Werken met Kwaliteitskaarten). De vragenlijst voor personeelsleden en ouders is in 2017 geïntegreerd in de vierjaarlijkse Tevredenheidspeiling. Zie onder KWALITEITSZORG.

De uitkomsten van een rapport worden natuurlijk ook met onze leerlingen gedeeld. Daarnaast wordt een klein plan van aanpak gemaakt en besproken met de Leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad.

Verder wordt het rapport gedeeld met ouders, personeel, bestuur en inspectie. 

De meest recente rapporten vindt u hieronder:

Rapport Vragenlijst Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2020

Rapport Vragenlijst Veiligheid Ouders CBS De Burcht 2019

Rapport Vragenlijst Veiligheid Personeel CBS De Burcht 2019

 

We hanteren op onze school een aantal afspraken en protocollen. Doel is de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen en ervoor te zorgen dat De Burcht een veilige en geborgen plek is voor iedereen!

De Burcht - Schoolregels voor binnen en buiten