• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Kwaliteitszorg

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na en we zorgen ervoor dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de ambities systematisch en cyclisch en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze kwaliteit. Van belang is ook dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven ernaar dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt.

Wij gebruiken WMK (Werken met Kwaliteitskaarten) als cyclisch systeem voor onze kwaliteitszorg.

Onze ambities zijn:
1. Wij hebben inzicht in de kernmerken van onze leerlingenpopulatie
2. Wij beschikken over ambities bij diverse beleidsterreinen (zie ons schoolplan)
3. Wij beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende ambities (zie ons schoolplan) minstens 1 x per vier jaar beoordeeld worden
4. Wij laten de kwaliteit van onze school cyclisch beoordelen door ouders, leerlingen en leraren
5. Wij werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarverslag)
6. Wij evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn
7. Wij borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)
8. Wij rapporteren aan belanghebbenden (inspectie, bevoegd gezag, MR, GMR en ouders)

Onze school legt systematisch verantwoording af aan de verschillende stakeholders. Onze leerlingen informeren we via de leerlingenraad. De ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief en tussentijds -waar nodig- extra informatie via mailing. Tevens geven we relevante informatie via de website van de school, Facebook en Twitter. Ook de schoolgids is een belangrijk medium om ouders op de hoogte stellen van zaken die van belang zijn. Vanzelfsprekend informeren we de MR. Daarnaast voeren we één keer per drie maanden een gesprek met onze stichtingsdirecteur (managementrapportage). Centraal in onze rapportages staan de opbrengsten van de school (in de meest brede zin).

In het kader van “verantwoording afleggen” maken we sinds 2013 gebruik van het Schoolvenster Scholen op de kaart. Hierin is een aantal relevante schoolgegevens zichtbaar en vergelijkbaar met andere scholen. U vindt deze via onderstaande weblink:

CBS De Burcht op "Scholen op de kaart"

In onderstaand document is de kwaliteitszorg van De Burcht nader beschreven.

Katern Kwaliteitszorg De Burcht

 

Hieronder vindt u de meest recente rapporten van onze kwaliteitsonderzoeken:

WMK C.B.S. De Burcht rapport Veiligheid Leerlingen oktober 2020

WMK C.B.S. De Burcht rapport Jaarplan-Jaarverslag 2019-2020

WMK C.B.S. De Burcht rapport Tevredenheidsonderzoek Leerlingen 2018

WMK C.B.S. De Burcht rapport Tevredenheidsonderzoek Personeel 2017

WMK C.B.S. De Burcht rapport Tevredenheidsonderzoek Ouders 2017

Rapport Inspectie van het Onderwijs februari 2017

Rapport externe audit Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei 1 december 2016

WMK C.B.S. De Burcht rapport Sociale Veiligheid Leerlingen januari 2016