• 01 header groei
  • 02 header uniek
  • 03 header kwaliteit
  • 04 header professioneel
  • 05 header betrokkenheid
  • 06 header samenwerken
  • 07 header respect

Klachtenregeling

Het is voor de school belangrijk dat kinderen en ouders/verzorgers tevreden zijn over de kwaliteit van het onderwijs. Toch komt het voor dat u als ouder/verzorger niet tevreden bent over de begeleiding van uw kind of van uzelf.
Heeft u vragen, wensen, zorgen of klachten dan bent u welkom bij de leerkracht van uw kind. In een goed gesprek met hem of haar kunnen kleine problemen veelal worden opgelost. Mocht u er samen niet goed uitkomen, dan kunt u een afspraak maken met de bouwcoördinator of directeur. Mocht ook dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag: u kunt contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur: dhr. J.R. van Leeuwen, Stichting C.P.O.V. e.o., Landjuweel 16-5, 3905 PG Veenendaal, tel. 0318-519076.

Het bevoegd gezag (het bestuur van de stichting C.P.O.V.) en de directie zijn verplicht leerlingen en personeel te beschermen tegen seksuele intimidatie en de nadelige gevolgen daarvan. Het beleid in dezen moet er op school op gericht zijn dat een ieder - leerling én leerkracht - zijn/haar werkzaamheden onder optimale condities kan verrichten. Directe en indirecte discriminatie op grond van geslacht, ras, seksuele voorkeur, klasse of etniciteit dient te worden voorkomen. Een ieder, die binnen onze school functioneert, heeft - in alle voorkomende situaties - recht op een respectvolle behandeling.

Om dit te bewaken heeft elke school een klachtenregeling. Voor verstoorde relaties in de onderlinge omgang, waarbij (een) leerling(en) is/zijn betrokken, zijn contactpersonen op schoolniveau aangesteld. Op onze school zijn dit onze intern begeleider mevrouw Els Woudsma-Schuitemaker

Schoolcontactpersoon:

Els Woudsma 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Deze contactpersoon adviseert onder absolute geheimhouding en verwijzen eventueel door naar de bovenschoolse vertrouwenspersoon. De bovenschoolse vertrouwenspersoon kan ook worden ingeschakeld bij verstoorde relaties in de onderlinge omgang tussen leerkrachten.

De door het bestuur benoemde vertrouwenspersoon is:
Mevrouw drs. A. Rijken-Hoevens
Vondellaan 6
3906 EA Veenendaal
tel. 0318 - 522033
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Wanneer klachten niet op een bevredigende manier worden opgelost, kan de klager terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt de klacht en adviseert hierover het bevoegd gezag (het bestuur). Tevens geeft de klachtencommissie gevraagd en ongevraagd advies aan het bevoegd gezag over:
- (on)gegrondheid van een klacht
- het nemen van maatregelen
- overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten

De klachtencommissie neemt, ter bescherming van de belangen van alle direct betrokkenen, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de behandeling van een klacht. Tevens zijn de leden verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid als lid vernemen. Jaarlijks brengt de klachtencommissie aan het bevoegd gezag schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden.
De leden van de externe klachtencommissie zijn:

De heer mr. J.A. van Laar (voorzitter)
Brucknerpad 2
3906 ZN Veenendaal
tel. 0318 - 52 11 81

De heer drs. G.J. van Steeg (secretaris)
Ereprijs 37
3903 GV Veenendaal
tel. 0318 - 78 58 17

De heer dr. J. Schilperoort (vice-voorzitter)
Kerkewijk 40
3901 EH Veenendaal
tel. 0318 - 51 21 34

Mevrouw drs. A.B.F. Hoek-van Kooten (lid)
Otterlaan 23
3903 CW Veenendaal
tel. 0318 - 51 57 86

DE KLACHTENPROCEDURE IN HET KORT

1. Indien een ouder/verzorger een klacht heeft over een dienst van de school dan zal hij/zij de klacht in eerste instantie met het betrokken teamlid en eventueel met behulp van de directeur dienen op te lossen.

2. Indien de klacht niet met het betrokken teamlid kan worden opgelost, of indien het een klacht betreft die niet is terug te brengen op het individuele teamlid, dan zal klager zijn/haar klacht op schrift stellen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan de directeur doen toekomen.

3. De directeur zal binnen 14 dagen na indiening van de schriftelijke klacht zijn/haar standpunt schriftelijk aan de klager kenbaar maken. Een afschrift van de beslissing wordt tevens aan het teamlid toegezonden.

4. Indien klager met het standpunt van de directeur niet instemt, dan kan hij/zij zich wenden tot het Bestuur van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o., Landjuweel 16-5, 3905 PG Veenendaal.

5. Informatie over de klachtenprocedure zal door de directeur worden verstrekt.

Indien er sprake is van zeer ernstige klachten, bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie of discriminerend gedrag, agressie of geweld dan wordt door de klager het Bestuur van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal e.o. altijd schriftelijk benaderd. Bij seksuele agressie of geweld door een medewerker van de stichting wordt te allen tijde aangifte bij Justitie gedaan.

Deze klachtenprocedure acht de school wenselijk, wat niet wegneemt dat de klager zich te allen tijde rechtstreeks kan wenden tot de interne contactpersonen, de externe contactpersonen of de genoemde klachtencommissie.

Voor klachtmeldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, discriminatie en radicalisering, ernstig psychisch of fysiek geweld of grove pesterijen kunt u contact opnemen met het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs, tel. 0900 - 1113111.
De vertrouwensinspecteur behandelt de klacht niet zelf. Hij geeft advies en begeleidt u bij het indienen van een klacht of bij het aangifte doen. Hij onderneemt geen actie zonder uw instemming.
Bij (een vermoeden van) seksueel misbruik is de school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.